Инновацийн түншлэл 2022 хуралд ирүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн стандарт
ganbii