Аж ахуй, үйлчилгээ
1. Эмч Б.Энхтуяа  Утас: 99242182
2. Аж ахуйн дарга Н.Бадамдорж  Утас: 88888037