Үйлдвэрчний эвлэл

Үйлдвэрчний эвлэл нь ажилтан, ажилчдын эвлэлдэн нэгдэж зохион байгуулсан байнгын үйл ажиллагаатай ардчилсан байгуллага бөгөөд, үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь гишүүдийнхээ ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах, эрх ашгийг хамгаалахад чиглэнэ.