Эрхэм зорилго

“Бизнесийн удирдлага, менежмент, хүмүүнлэгийн чиглэлээр өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх таатай орчныг бүрдүүлж, Азийн шилдэг сургуулийн нэг болоход Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургуулийн Эрхэм зорилго оршино”