МЭРГЭЖЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль. Бизнесийн Удирдлага Хүмүүнлэгийн Сургууль
Бакалавр зэрэгээр оюутан сургах мэргэжлийн чиглэлүүд
д/д Мэргэжлийн нэр Харъяалах салбар, тэнхим  
1 Бизнесийн удирдлага Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр, эчнээ
2 Санхүүгийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
3 Хүний нөөцийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
4 Маркетингийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
5 Олон улсын бизнесийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
6 Мэдээллийн системийн менежмент Бизнесийн удирдлагын салбар өдөр
7 Нийгмийн ажил Нийгмийн ухааны салбар өдөр
8 Төрийн удирдлага Нийгмийн ухааны салбар өдөр
9 Олон нийттэй харилцах ажил Нийгмийн ухааны салбар өдөр
10 Байгууллагын сэтгэл судлал Нийгмийн ухааны салбар өдөр
11 Соёл судлал Хүмүүнлэгийн ухааны салбар өдөр
12 Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр
13 Менежмент багц Технологийн менежментийн салбар өдөр
14 Үйлдвэрлэлийн менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр
15 Харилцаа холбооны менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр
16 Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр
17 Аялал жуулчлалын менежмент Технологийн менежментийн салбар өдөр

 

 
БУСАД ЦЭСҮҮД